Có 2 kết quả:

建党 jiàn dǎng建黨 jiàn dǎng

1/2

jiàn dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

party-founding

jiàn dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

party-founding