Có 2 kết quả:

見多識廣 jiàn duō shí guǎng见多识广 jiàn duō shí guǎng

1/2

Từ điển Trung-Anh

experienced and knowledgeable (idiom)

Từ điển Trung-Anh

experienced and knowledgeable (idiom)