Có 2 kết quả:

健康状况 jiàn kāng zhuàng kuàng健康狀況 jiàn kāng zhuàng kuàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

health status

Từ điển Trung-Anh

health status