Có 2 kết quả:

見血封喉樹 jiàn xuè fēng hóu shù见血封喉树 jiàn xuè fēng hóu shù

1/2

Từ điển Trung-Anh

Antiaris toxicaria (botany)

Từ điển Trung-Anh

Antiaris toxicaria (botany)