Có 6 kết quả:

剑鱼 jiàn yú ㄐㄧㄢˋ ㄩˊ劍魚 jiàn yú ㄐㄧㄢˋ ㄩˊ箭魚 jiàn yú ㄐㄧㄢˋ ㄩˊ箭鱼 jiàn yú ㄐㄧㄢˋ ㄩˊ鉴于 jiàn yú ㄐㄧㄢˋ ㄩˊ鑒於 jiàn yú ㄐㄧㄢˋ ㄩˊ

1/6

Từ điển Trung-Anh

swordfish

Từ điển Trung-Anh

swordfish

Từ điển Trung-Anh

variant of 劍魚|剑鱼[jian4 yu2]

Từ điển Trung-Anh

variant of 劍魚|剑鱼[jian4 yu2]

Từ điển Trung-Anh

(1) in view of
(2) seeing that
(3) considering
(4) whereas

Từ điển Trung-Anh

(1) in view of
(2) seeing that
(3) considering
(4) whereas