Có 2 kết quả:

将勤补绌 jiāng qín bǔ chù將勤補絀 jiāng qín bǔ chù

1/2

Từ điển Trung-Anh

to compensate for lack of ability through hard work (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to compensate for lack of ability through hard work (idiom)