Có 2 kết quả:

江山易改,本性难移 jiāng shān yì gǎi , běn xìng nán yí江山易改,本性難移 jiāng shān yì gǎi , běn xìng nán yí

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) it is easier to change mountains and rivers than to alter one's character (idiom)
(2) you can't change who you are
(3) Can the leopard change his spots?

Từ điển Trung-Anh

(1) it is easier to change mountains and rivers than to alter one's character (idiom)
(2) you can't change who you are
(3) Can the leopard change his spots?