Có 2 kết quả:

講堂 jiǎng táng讲堂 jiǎng táng

1/2

jiǎng táng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lecture hall
(2) CL:家[jia1],間|间[jian1]