Có 1 kết quả:

降水量 jiàng shuǐ liàng

1/1

jiàng shuǐ liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) precipitation (meteorology)
(2) measured quantity of rain