Có 3 kết quả:

交契 jiāo qì ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ娇气 jiāo qì ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ嬌氣 jiāo qì ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ

1/3

Từ điển Trung-Anh

(1) delicate
(2) squeamish
(3) finicky

Từ điển Trung-Anh

(1) delicate
(2) squeamish
(3) finicky

Một số bài thơ có sử dụng