Có 2 kết quả:

交响乐团 jiāo xiǎng yuè tuán交響樂團 jiāo xiǎng yuè tuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

symphony orchestra

Từ điển Trung-Anh

symphony orchestra