Có 2 kết quả:

交易会 jiāo yì huì交易會 jiāo yì huì

1/2

jiāo yì huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

trade fair

jiāo yì huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

trade fair