Có 2 kết quả:

狡賴 jiǎo lài ㄐㄧㄠˇ ㄌㄞˋ狡赖 jiǎo lài ㄐㄧㄠˇ ㄌㄞˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to deny (through sophism)

Từ điển Trung-Anh

to deny (through sophism)