Có 2 kết quả:

角膜接触镜 jiǎo mó jiē chù jìng角膜接觸鏡 jiǎo mó jiē chù jìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

contact lens

Từ điển Trung-Anh

contact lens