Có 1 kết quả:

教皇 jiào huáng ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄤˊ

1/1

Từ điển phổ thông

giáo hoàng, giáo trưởng