Có 1 kết quả:

酵母菌 jiào mǔ jūn

1/1

jiào mǔ jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) yeast
(2) mold