Có 2 kết quả:

教务室 jiào wù shì ㄐㄧㄠˋ ㄨˋ ㄕˋ教務室 jiào wù shì ㄐㄧㄠˋ ㄨˋ ㄕˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

school administration office

Từ điển Trung-Anh

school administration office