Có 2 kết quả:

教务室 jiào wù shì教務室 jiào wù shì

1/2

jiào wù shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

school administration office

jiào wù shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

school administration office