Có 1 kết quả:

接碴 jiē chá

1/1

jiē chá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pursue a conversation
(2) to respond