Có 2 kết quả:

接触不良 jiē chù bù liáng ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ接觸不良 jiē chù bù liáng ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

loose or defective contact (elec.)

Từ điển Trung-Anh

loose or defective contact (elec.)