Có 2 kết quả:

接触器 jiē chù qì接觸器 jiē chù qì

1/2

jiē chù qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

contactor

jiē chù qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

contactor