Có 1 kết quả:

接待 jiē dài

1/1

jiē dài

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiếp đãi, đón tiếp

Từ điển Trung-Anh

(1) to receive (a visitor)
(2) to admit (allow sb to enter)