Có 1 kết quả:

接待室 jiē dài shì

1/1

jiē dài shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

reception room