Có 2 kết quả:

接待员 jiē dài yuán接待員 jiē dài yuán

1/2

jiē dài yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

receptionist

jiē dài yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

receptionist