Có 2 kết quả:

接单 jiē dān接單 jiē dān

1/2

jiē dān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

order (for goods etc)

jiē dān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

order (for goods etc)