Có 2 kết quả:

接点 jiē diǎn接點 jiē diǎn

1/2

jiē diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(electrical) contact

jiē diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(electrical) contact