Có 2 kết quả:

接发 jiē fà接髮 jiē fà

1/2

jiē fà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hair extensions

jiē fà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hair extensions