Có 1 kết quả:

接骨木 jiē gǔ mù

1/1

jiē gǔ mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

elder or elderberry (genus Sambucus)