Có 2 kết quả:

接獲 jiē huò接获 jiē huò

1/2

jiē huò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to receive (a call, report etc)

jiē huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to receive (a call, report etc)