Có 1 kết quả:

街景 jiē jǐng

1/1

jiē jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

streetscape