Có 1 kết quả:

接客 jiē kè

1/1

jiē kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to receive guests
(2) to receive patrons (of prostitutes)