Có 2 kết quả:

接连不断 jiē lián bù duàn ㄐㄧㄝ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ接連不斷 jiē lián bù duàn ㄐㄧㄝ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

in unbroken succession (idiom)

Từ điển Trung-Anh

in unbroken succession (idiom)