Có 1 kết quả:

接收器 jiē shōu qì

1/1

jiē shōu qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

receiver