Có 1 kết quả:

接受者 jiē shòu zhě

1/1

jiē shòu zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) recipient
(2) person receiving sth