Có 2 kết quả:

接通費 jiē tōng fèi接通费 jiē tōng fèi

1/2

jiē tōng fèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

connection charge

jiē tōng fèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

connection charge