Có 2 kết quả:

接尾詞 jiē wěi cí接尾词 jiē wěi cí

1/2

jiē wěi cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

suffix (in Japanese and Korean grammar)

jiē wěi cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

suffix (in Japanese and Korean grammar)