Có 2 kết quả:

接線員 jiē xiàn yuán接线员 jiē xiàn yuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

switchboard operator

Từ điển Trung-Anh

switchboard operator