Có 1 kết quả:

接枝 jiē zhī

1/1

jiē zhī

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ghép cây, ghép cành

Từ điển Trung-Anh

(tree) graft