Có 2 kết quả:

節能燈 jié néng dēng节能灯 jié néng dēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

compact fluorescent lamp (CFL)

Từ điển Trung-Anh

compact fluorescent lamp (CFL)