Có 1 kết quả:

截然不同 jié rán bù tóng

1/1

jié rán bù tóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) entirely different
(2) different as black and white