Có 2 kết quả:

劫数难逃 jié shù nán táo劫數難逃 jié shù nán táo

1/2

Từ điển Trung-Anh

Destiny is inexorable, there is no fleeing it (idiom). Your doom is at hand.

Từ điển Trung-Anh

Destiny is inexorable, there is no fleeing it (idiom). Your doom is at hand.