Có 2 kết quả:

解构 jiě gòu解構 jiě gòu

1/2

jiě gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to deconstruct

jiě gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to deconstruct