Có 2 kết quả:

解决办法 jiě jué bàn fǎ ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ解決辦法 jiě jué bàn fǎ ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) solution
(2) method to settle an issue

Từ điển Trung-Anh

(1) solution
(2) method to settle an issue