Có 2 kết quả:

戒断 jiè duàn戒斷 jiè duàn

1/2

jiè duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

withdrawal (from drugs)

jiè duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

withdrawal (from drugs)