Có 2 kết quả:

金頂戴菊 jīn dǐng dài jú金顶戴菊 jīn dǐng dài jú

1/2

Từ điển Trung-Anh

goldcrest (Regulus satrapa)

Từ điển Trung-Anh

goldcrest (Regulus satrapa)