Có 2 kết quả:

金頂戴菊鳥 jīn dǐng dài jú niǎo ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ ㄉㄞˋ ㄐㄩˊ ㄋㄧㄠˇ金顶戴菊鸟 jīn dǐng dài jú niǎo ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ ㄉㄞˋ ㄐㄩˊ ㄋㄧㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

goldcrest (Regulus satrapa)

Từ điển Trung-Anh

goldcrest (Regulus satrapa)