Có 2 kết quả:

今儿 jīn ér ㄐㄧㄣ ㄦˊ今兒 jīn ér ㄐㄧㄣ ㄦˊ

1/2

Từ điển phổ thông

hôm nay, ngày nay

Từ điển phổ thông

hôm nay, ngày nay