Có 2 kết quả:

金光閃爍 jīn guāng shǎn shuò金光闪烁 jīn guāng shǎn shuò

1/2

Từ điển Trung-Anh

spangle

Từ điển Trung-Anh

spangle