Có 2 kết quả:

金黃鸝 jīn huáng lí ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˊ金黄鹂 jīn huáng lí ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian golden oriole (Oriolus oriolus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian golden oriole (Oriolus oriolus)