Có 2 kết quả:

金兰谱 jīn lán pǔ ㄐㄧㄣ ㄌㄢˊ ㄆㄨˇ金蘭譜 jīn lán pǔ ㄐㄧㄣ ㄌㄢˊ ㄆㄨˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. directory of golden orchids
(2) fig. genealogical record (esp. exchanged between sworn brothers)

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. directory of golden orchids
(2) fig. genealogical record (esp. exchanged between sworn brothers)