Có 2 kết quả:

金鈴子 jīn líng zǐ金铃子 jīn líng zǐ

1/2

Từ điển phổ thông

(như: khổ luyện tử 苦楝子)

Từ điển phổ thông

(như: khổ luyện tử 苦楝子)